პროექტები

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ
შესრულებული და მიმდინარე პროექტები

უდაბნოს მზის ელექტროსადგური

დასახელება: უდაბნოს მზის ელექტროსადგური;
ადგილმდებარეობა: კახეთის რეგიონი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი უდაბნოს ტერიტორია;
სიმძლავრე: 5 მგვტ;
გამომუშავება: 6.9 მლნ. კვტ.სთ;
პროექტის სავარაუდო ღირებულება: 4,800,000 აშშ დოლარი;
კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 2 800 000 აშშ დოლარს. დღეის მდგომარეობით ფონდის მიერ შეტანილია 378 000 ლარი და 2 500 ლარის ღირებულების არაფულადი შენატანი.
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს და სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“ შორის გადამცემ ქსელთან მიერთების ხელშეკრულების გაფორმების თარიღია 2017 წლის 28 თებერვალი;
საქართველოს მთავრობასა და სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“ შორის მემორანდუმის გაფორმების თარიღია 2016 წლის 30 ივნისი. მემორანდუმის მიზანს წარმოადგენს მზის ელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხის შესწავლა და მისი მშენებლობა, ფლობა, ოპერირება. ურთიერთგაგების მემორანდუმის მოქმედების ვადაა ამ მემორანდუმის ხელმოწერიდან 12 თვე;
სტატუსი: 2017 წლის 29 მარტს შევიდა ცვლილება 2017 წლის 28 თებერვალს გაფორმებულ გადამცემ ქსელთან მიერთების ხელშეკრულებაში; აგრეთვე პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ იქნა კვლევა, რის შემდეგაც პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთება გადაეცა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს და კომპანიამ მოითხოვა სამშენებლო ფაზის მემორანდუმის გაფორმება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ტარიფის თაობაზე მთავრობასთან მოლაპარაკება.
ვადები: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კუთვნილ გადამცემ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადა არის არაუგვიანეს 2018 წლის 31 მაისი; კომპანიის ელექტროენერგიის გადამცემ ქსელზე მიერთება, დანადგარების ტესტირებისა და საექსპლუატაციოდ გამზადების ჩათვლით უნდა განხორციელდეს 2018 წლის 31 მაისს;პროექტის განმახორციელებელი კომპანია: შპს „საქართველოს მზის კომპანიის“ დირექტორი - მიხეილ დოლბაძე; პარტნიორი : სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ – 100%; სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიერთების მეორე ეტაპის ღირებულება შეადგენს 218 000 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.