პროექტები

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ
შესრულებული და მიმდინარე პროექტები

ენგურის ტურისტული ცენტრი

დასახელება: ენგურის ტურისტული ცენტრი;
ადგილმდებარეობა: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე, მდ. ენგური;
ინვესტიციის სავარაუდო ღირებულება: შპს ენგურის ტურისტული ცენტრის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 2 500 000 ლარს.
სტატუსი: მიმდინარეობს KOKO Arhitektid OÜ-ის მიერ წინასაპროექტო სამუშაოების შემუშავება;
პროექტის განმახორციელებელი კომპანია: შპს „ენგურის ტურისტული ცენტრი“ დირექტორთა საბჭოს თავჯდომარე - თორნიკე ყაზარაშვილი; დირექტორთა საბჭოს წევრები: ლევან მებონია და ნიკოლოზ ანთიძე; პარტნიორი: სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ – 100%; საწესდებო კაპიტალი: 2,500,000 ლარი (GEDF – 2,500,000 ლარი); აქედან ამჟამად შევსებულია: 1,598,369 ლარი;
Koko architects-თან 2017 წლის 25 აგვისტოს გაფორმებული სანჟინრო მომსახურების ხელშეკრულების ღირებულება: 1,998,810 ლარი. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა: 2018 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით;
გარანტია: მომსახურების ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით, დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა აღმოფხვრას ნაკლი;