შვილობილი კომპანიები

შვილობილი კომპანიები ფონდის წილობრივი მონაწილეობა
შპს „ახალსოფელი ჰესი“ 100%
შპს „ენგურის ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგური“ 20%
შპს „ჩორდულა ჰესი“ 45%
სს ,,ნამახვანი“ 100%
შპს ,,ქართლის ქარის ელექტროსადგური“ 50.01%
შპს „საქართველოს მზის კომპანია“ 100%
შპს „ენგურის ტურისტული ცენტრი“ 100%
შპს ,,ართანა ლოპოტა“ 20%
შპს ,,ყვირილა ჰესი“ 20%
სს ,,ჩალიკ ჯორჯია ვინდ“ 15%
სს ,,გეო ჰიდრო“ 15%
შპს „ზესტაფონის ქარის ელექტროსადგური 10%