ინვესტორის გვერდი

პროექტის ინიცირების პროცესი

ფონდს აქვს განსაზღვრული გარკვეული პროცედურები, რომლის მეშვეობითაც ხდება ამა თუ იმ პროექტის ინიცირება და პარტნიორთან ურთიერთობის განვითარება. მიმართვის წერილი: ინვესტორი წერს მიმართვის წერილს ფონდის დირექტორის სახელზე, რომელშიც განსაზღვრულია:

• პროექტები რომლებშიც მათ სურთ თანამშრომლობა და თანამშრომლობის მათი ხედვა. პროექტების მოძიება შესაძლებელია როგორც ვებ-გვერდზე, ასევე GEDF-ს თან შეხვედრით.

• თუ ინვესტორს/პროექტის განმავითარებელს სურს თავის დაწყებულ პროექტზე თანამშრომლობა, მაშინ პირველ ეტაპზე მოწოდებულ უნდა იქნას პროექტის ძირითადი მახასიათებლები, ხოლო მოგვიანებით უნდა მოხდეს პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მოწოდება ფონდისთვის, რათა შესაძლებელი იყოს მისი რენტაბელურობის განსაზღვრა

• ინფორმაცია ინვესტორის შესახებ, მათი საქმიანობა და მათი ხედვა პროექტის განვითარების შესახებ. შეთანხმება კონფიდენციალურობის შესახებ და ინფორმაციის გაცვლის მეთოდები:

• GEDF და ინვესტორი/პროექტის შემსრულებელი ხელს აწერენ შეთანხმებას კონფიდენციალურობის შესახებ და ცვლიან არსებულ ინფორმაციებს კონკრეტული პროექტების შესახებ.

• დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელია საექსპლუატაციო ადგილის მონახულება და დისკუსია პროექტის განვითარების შესახებ. შეთანხმება:

• ინვესტორი და GEDF იღებენ გადაწყვეტილებას თანამშრომლობის შესახებ და განსაზღვრავენ პროექტს რომლის ფარგლებშიც უნდა ითანამშრომლონ.

• ინვესტორი და GEDF ხელს აწერენ შეთანხმებას თანამშრომლობისა და/ან მომსახურეობის შესახებ. შეთანხმების პირობები შესაძლებელია შეიცვალოს პროექტებიდან გამომდინარე.