პროექტები

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ
შესრულებული და მიმდინარე პროექტები

ბორჯომის ჰესი

დასახელება: შპს „ბორჯომჰესი“
ადგილმდებარეობა: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
დადგმული სიმძლავრე: 11.80 MW
წლიური გამომუშავება: 61.51 გვტ.სთ
სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა“ 2018 წლის 19 ოქტომბერს დააფუძნა კომპანია შპს „ბორჯომჰესი“, რომელიც უშუალოდ განახორციელებს ბორჯომის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტს.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მემორანდუმის გადაცემის პროცედურა სს „ საქართველოს ენერგეტიკის განივითარების ფონდსა“ და შპს „ ბორჯომჰესს“ შორის.
2019 წელს კომპანიის დაგეგმილი ძირითადი საქმიანობები შემდეგია:
• დეტალური ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება - მიმდინარე წელს კომპანია დაასრულებს მუშაობას ენერგეტიკული პროექტის დეტალურ ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაზე.
• გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში- მომზადდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სრულყოფილი ანგარიში.
• შენობის გარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - ბორჯომის მუნიციპალური წყლის პარკში არსებული ჰესის შენობის გარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტის მომზადება, რაც გულისხმობს ასევე შენობის უკანა მხარეს დამცავი კედლის პროექტის მომზადებას.
• შენობის შიდა მოწყობა - იგეგმება ჰესის შენობის შიდა, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, სამუზეუმო ნაწილის პროექტირება.
• ექსპერტიზები - ყველა დასრულებულს პროექტზე მომზადდება ექსპერტიზის დასკვნები, რათა მოხდეს სამშენებლო ნებართვის აღება.
• სამშენებლო ნებართვა - მიმდინარე წელს მოხდება სამშენებლო ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება-დამუშავება, რის საფუძველზეც ავიღებით მშენებლობის ნებართვას.
• მიწებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია - კომპანია გეგმავს მიმართოს სსიპ „ქონების მართვის ეროვნულ სააგენტოს“ საჭირო მიწის ნაკვეთების კომპანიის კაპიტალში შემოტანის მიზნით, რის შედეგადაც განხორციელდება შესაბამისი საკუთრების უფლების რეგისტრაცია სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“.
ასევე კომპანია შეისყიდის პროექტის არეალში მდებარე კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს.