სტრატეგია

ფონდის სტრატეგიული ამოცანები:

 • პროექტების განვითარების შესაძლებლობების გამოვლენა;
 • ხარისხიანი პროექტების დამუშავება;
 • ინვესტორების და ფონდების მოზიდვა;
 • პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 

 1. პროექტების განვითარების შესაძლებლობების გამოვლენა:

 • ბუნებრივი რესურსების პოტენციალის კაბინეტური კვლევების წარმოება;
 • რესურსების პოტენციალის შესწავლა;
 • გარე პირების მიერ შემოთავაზებული პროექტების ანალიზი;

2. ხარისხიანი პროექტების დამუშავება

 • პროექტის საინვესტიციო ნაწილის დამუშავება;
 • პროექტის საინჟინრო-ტექნიკური ნაწილის ხარისხიანი დამუშავების უზრუნველყოფა;
 • პროექტების ფინანსური რენტაბელურობის  კალკულაცია და მიზანშეწონილობის ანალიზი;
 • პროექტის გარემოსთან თავსებადობის განხილვა და უზრუნველყოფა;
 • პროექტის მარკეტინგული კომპონენტის დამუშავება.

3. ინვესტორების და ფონდების მოზიდვა

 • პოტენციური ფონდების და ინვესტორების მონაცემთა ბაზის განვითარება;
 • ურთიერთობების განვითარება ენერგეტიკის განვითარებით დაინტერესებულ საერთაშორისო ფონდებთან;
 • ურთიერთობების განვითარება არსებულ და პოტენციურ ინვესტორებთან;
 • კონკრეტული პროექტების დაფინანსების კომერციული დასაბუთება;

4. პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა

 • სწორი ამოცანების დასმა პროვაიდერებისთვის და მათი მუშაობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა;
 • ურთიერთობის განვითარება სხვადასხვა სერვისის და შუალედური პროდუქტების პროვაიდერებთან;
 • ფონდის მხრიდან პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ქმედებების დროული და ეფექტიანი შესრულება.